Tüzük

TEVGERA CIWANÊN ŞOREŞGER GENÇLİK KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Madde 1:
GENEL ESASLAR

1.1. Konfederasyonun Adı

Tevgera Ciwanên Şoreşger Gençlik Konfederasyonu’dur. Kısa adı ‘TCŞ’ olarak belirlenmiştir.

1.2. Konfederasyonun Amblemi

Kırmızı zemin üzerinde tam daire içinde yarım güneş figürünün önünde duran sarı çerçeveli kızıl yıldızdır.

1.3. Konfederasyonun Niteliği

Tevgera Ciwanên Şoreşger, demokratik bir konfederasyondur.

1.4. Konfederasyonun Merkezi

Tevgera Ciwanên Şoreşger’in merkezi Fransa’nın başkenti Paris’tir.

1.5. Konfederasyonun Önderliği

TCŞ, Abdullah Öcalan yoldaşı TCŞ’nin Önderliği olarak kabul eder.

1.6. Konfederasyonun Amacı

a) Avrupa’da bulunan tüm devrimci gençlik dernekleri/federasyonları, Kurdistan parça örgütlenmelerine ait genclik dernek ve/veya federasyonları, enternasyonal devrimci gençlik dernek ve/veya federasyonları, işçi-emekçi gençlik dernekleri ve/veya federasyonları, lise dernekleri ve/veya federasyonları, basın ve kültür gençlik dernekleri ve/veya federasyonları, gençlik yardımlaşma ve dayanışma dernekleri ve/veya federasyonları, genç-kadın dernekleri ve/veya federasyonları, gençlik ekoloji dernekleri ve/veya federasyonları, gençlik inanç dernekleri ve/veya federasyonları, gençlik eğitim ve araştırma dernekleri ve/veya federasyonları, gençlik spor kulüpleri ve/veya federasyonları vb. gençlik derneklerini birlikte çalışma yürütmek amacıyla ortak bir çatı altında toplar ve bunlar ile ortak çalışma yürütür.

b)
TCŞ, özellikle Avrupa diasporasında doğmuş, orada yetişmiş veya sonradan gelmiş Kurdistan gençliği başta olmak üzere, enternasyonalist devrimci gençlik örgütleri, genç kadın örgütleri, parça örgütlenmeleri ile birlikte gençliğin demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir toplumsallık oluşturması için mücadele eder. Kendisini Avrupa’da konfederal sistem içerisinde inşa eder.

c) TCŞ, Avrupa’da örgütlü gençlik yapıları ve genç bireylerin çatı örgütüdür. Kendisini Avrupa’nın tüm ülke ve şehirlerinde ‘Demokratik Ulus’ zihniyeti çerçevesinde meclis ve komün tarzında örgütler. İdeolojik, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik amaçlı kurulan örgüt, meclis ve komünler arasında iş ve rol koordinasyonunu sağlayarak çalışmalarını yürütür.

d) Benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren gençlik derneklerini, federasyonlarını, gerçek ve tüzel kişileri bir konfederasyon çatısı altında toplamak ve böylelikle tek tek dernekler; kişiler ve federasyonlar nezdinde yürütülen çalışmaları koordine etmek, çatı organizasyonunu oluşturmak amacıyla çalışma alanını genişletir.

e) Konfederasyon, tüzüğünü bir sözleşme niteliğinde değerlendirir. Toplumun demokratikleşmesi için gençliği temel değişim dinamiği olarak görür, gençliğin bu rolünü oynayabilmesi için ‘gençlik kimliği’ ekseninde örgütlenmesini esas alır. Başta demokrasi olmak üzere ahlaki-politik bir toplumun inşası için çalışma yürütür ve bunun öncülüğünü üstlenir. Buna göre eğitim faaliyetleri ve eylem hattını belirler. Temel amacı toplumdaki demokratik bilinci yükselterek gerçek değerleriyle buluşturmaktır.

1.7. Örgütlenme Esasları

a) TCŞ, özgürlükçü ve demokratik temelde örgütlenen örgütlü gençlik yapılarının çatı örgütüdür.

b) TCŞ, Demokratik Ulus perspektifine göre demokratik toplum ve özgür yaşamı geliştirme temelinde oluşan dernek, örgüt, birlik, meclis ve komünlerden oluşur. Bu temelde TCŞ yapılanması içerisinde yer alan her birey bir komünün içerisinde yer almalıdır.

c) Her örgüt, birlik, meclis, komün ve dernek doğrudan demokrasi ilkesini esas alarak öz yeterlilik esasında örgütlü kimliğini oluşturarak konfederal ilkeler temelinde TCŞ’ye katılır.

d) TCŞ, Avrupa’da yaşayan Kurdistan ve enternasyonal gençliğin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için kendisini komün, meclis, ocak, birlik, dernek, akademi ve kooperatif şeklinde örgütleyerek cevap olur.

e) TCŞ, din, mezhep, dil ve etnik farklılıkları Demokratik Ulus’un vazgeçilmez öğeleri olarak ele alır ve demokratik katılımcılığı esas alıp uygular.

f) TCŞ, toplumun öncü gücü olan genç kadınların örgütlendirilmesinden kendisini sorumlu görür, genç kadın örgütlenmesini TCŞ’nin öncü gücü olarak kabul eder.

Madde 2:

GENEL GÖREVLER

2.1. TCŞ, Halklar Önderi Abdullah ÖCALAN’ı devrimci gençlik çizgisinin ‘önderliği’ olarak kabul eder
ve yaptığı bütün çalışmaların temeline Abdullah ÖCALAN’ın özgürlüğünü koyar.

2.2. TCŞ, kapitalist modernite sistemini ve onun her türden ideolojik kaynağı olan liberalizmi reddederek onun yarattığı sahte yaşam ve kişilik yapısına karşı mücadele eder, her türlü liberal ve bireyci anlayışlara karşı komünal ve toplumsal değerleri esas alır.

2.3. TCŞ, devletçi, milliyetçi, cinsiyetçi, bilimci, dinci ve jerontokratik zihniyetlerle mücadele eder.

2.4. Gençliği kimliksizleştiren, iradesizleştiren, yozlaştıran, tahakküm altına alan anlayış, egemen eril
zihniyet ve kurumlara karşı aktif mücadele yürütür.

2.5. TCŞ, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplum paradigması çerçevesinde kapitalist modernitenin kadını ve doğayı nesneleştiren, tahakküm altına alan, kâr aracı olarak gören egemen eril zihniyete karşı aktif mücadele eder.

2.6. TCŞ, egemen ulus devletlerin ve kapitalist modernitenin Kürdistan’daki dilsel, dinsel, kültürel, kimliksel ve her türlü soykırım-saldırı politikalarına karşı varlığını korumak ve özgürlüğünü sağlamak temelinde kesintisiz mücadele yürütür. Bu politikaları teşhir ve mahkum eder.

2.7. TCŞ, ahlaki ve politik toplum görevleri çerçevesinde kapitalist modernitenin gençlik ve kadın üzerinde yürüttüğü fuhuş, uyuşturucu, ajanlaştırma, asimilasyon vb her türlü yozlaştıran politika, saldırı ve zihniyetine karşı gerekli tutumu ve mücadeleyi ortaya koyar.

2.8. TCŞ, demokratik moderniteyi yeniden inşa etme kapsamında entelektüel görevler çerçevesinde gençlik, kadın ve tüm toplumda akademileşme temelinde bilinçlendirme faaliyeti yürütür.

2.9. TCŞ, kapitalist modernitenin ulus devlet eliyle gençliği uyuşturan ve yozlaştıran spor ve sanatı tekelleştirerek endüstrileştirmesine karşı toplumsal ve devrimci sanat ile sporu geliştirmeyi ve örgütlemeyi esas alır.

2.10. Ulus devletin tek tip yurttaş yaratma zihniyetine karşı çok dilli, çok kültürlü, çok etnisiteli toplum gerçekliğini “farklılıklar içerisinde birlik” zihniyetiyle demokratik ulus yurttaşlığını esas alır ve örgütler.

2.11. TCŞ, ‘ideolojisiz toplum olmaz’ gerçeğinden hareketle kapitalist moderniteye karşı demokratik modernite zihniyetini inşa eder.

2.12.
TCŞ, toplumun tüm kesimlerini ve doğayı sömürgeleştiren, tahakküm altına alan ve azami kâr zihniyetini esas alan tekelci kapitalist ekonomi anlayışına karşı komünal ekonomi zihniyetini geliştirir.

2.13. Ekonomiyi, ekonominin gerçek sahipleri olan gençlik ve kadına teslim ederek komünal ekonomi ve kooperatifleştirme sistemiyle geliştirir ve örgütler.

2.14. TCŞ, endüstriyalizmi kapitalizmin ideolojik aygıtlarından biri olarak görür ve endüstriyalizme karşı toplumsal endüstri zihniyetini geliştirmeyi ahlaki ve politik bir görev olarak önüne koyar.

2.15. Başta ‘Kürt Sorunu’ olmak üzere ulus sorununu ‘Demokratik Ulus ve Özyönetim’ ilkesine dayalı çözüm ilkesiyle esas alır.

2.16. TCŞ, tüm Avrupa sahasında yaşayan gençlerin, ‘Avrupa Devrimci Gençlik Konfederasyonu’ çatısı altında örgütlenmesini en önemli amaçlarından biri olarak görür.

2.17. Konfederasyon, 21’nci yüzyılın temel çelişkisinin cins çelişkisi olduğu gerçeğinden hareket eder. Toplumsal cinsiyetçilikten ileri gelen eşitsizliklerin aşılmasını hedefler. Erkek egemenlikli sistemin her türlü uygulamalarının aşılması ve genç kadının iradeli-örgütlü bir güç olması için mücadele yöntemlerini geliştirir.

Madde 3:

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ VE KATILIM ESASLARI

3.1. Üyenin Tanımı

TCŞ tüzüğünü kabul eden, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışma yürüten ve mücadele eden tüm örgüt, kurum, meclis, birey ve komünler TCŞ konfederasyonunun üyeleridirler.

3.2. Üyenin Görevleri

a) Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigma ekseninde Demokratik Konfederalizmi inşa etmeyi esas alır. Her üye, kurum, örgüt, meclis ve komünler; özgür, iradeli gençlik kimliğini ve özgürlük mücadelesini her koşul altında geliştirmekten sorumlu olup toplumun demokratik dönüşümünde öncü rol oynar.

b) Genç kadın ve gençliğe yönelik erkek egemen zihniyetin ürettiği tüm düşünce, duygu, din, bilim, hukuk jerontokrasi ve sanat kalıplarına, kişilik yaşam alışkanlıklarına karşı mücadele yürütür.. Özgür ve iradeli gençlik kimliğini inşa eder.

c) Görev ve yetkiyi ahlaki ve politik toplumu inşa anlayışıyla ele alır.

d) Bu sistemin içerisinde bulunan her kurum, örgüt, meclis ve komün üyeleri Halklar Önderi Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşulları sağlanıncaya dek mücadele yürütmekten sorumludur.

3.3. Üyelik Haklarına İlişkin

a) Her üyenin görüş, öneri, plan ve proje sunma hakkı vardır. Bu temelde bulunduğu her alanda karşılıklı sorumluluk ve tamamlayıcılık ilkeleri çerçevesinde tüm çalışmaların geliştirilmesinden kendisini sorumlu görür ve çalışmalara katılma hakkı bulunur. Her TCŞ üyesi, bu sistem içerisinde sözleşmeye uygun şekilde görev alma hakkına sahiptir.

b) Her TCŞ üyesi, kendisi ve içerisinde bulunduğu çalışmaya ilişkin TCŞ sözcülük ve koordinasyonuna görüş, öneri ve rapor sunma hakkına sahiptir.

c) Her TCŞ üyesi, ait olduğu toplumsal kimlikleri (dil, din, kültür vs) koruma, yaşama ve geliştirme hakkına sahiptir.

d) Her üye, TCŞ örgütlenmesi içerisinde bulunan tüm organlara demokratik bir temelde doğrudan katılım ilkesiyle seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

3.4. Üye Olma ve Üyelikten Çıkarılma

a) TCŞ tüzüğünü kabul eden herkes, örgüt, dernek, federasyon, kooperatif vb üye olabilir.

b) TCŞ tüzüğünde bulunan hükümleri ihlal eden, uygulamayan, buna göre yaşamayan her üye disiplin ihlalleri çerçevesinde gerekli organlara sevk edilir ve bu organlar üzerinde üyeliği düşürülür.

Madde 4:

SİSTEMİN ÖNCÜ ÖRGÜTLERİ

4.1. Avrupa ülkelerinde yasal olarak örgütlenmiş genclik dernekleri, federasyonları,

4.2. Devrimci genç kadın örgütlenmeleri ve çatı örgütlenmeleri,

4.3. TCŞ konfederasyonu içinde yer alan her genç kadın, genç kadın çatı örgütlenmesi olan Tevgera Jinên Ciwan ên Têkoşer’in (TekoJIN) doğal üyesi kabul edilir.

Madde 5:

SİSTEMİN DEMOKRATİK ÖRGÜTLENME BİÇİMİ

5.1. Alan Örgütlenmeleri

TCŞ, Avrupa’da siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, ekolojik ve diplomatik alanlarda örgütlenir. Dar sınıf, ulus ve sosyal anlayış biçimindeki tek rengi ve toplumu karşılamayan dar örgüt tarzını aşmak için çatı örgütlenmesi biçiminde örgütlenmeyi esas alan parça örgütlenmeleri temelinde demokratik birlik gücünü açığa çıkarır. TCŞ, demokratik ulus zihniyetiyle Avrupa’da yaşayan tüm gençlik kesimlerini (etnik, dinsel, mezhepsel, dilsel, kültürel vs) meclis, komün, demokratik kurum ve komiteler şeklinde örgütler.

a. Komünler

Demokratik ulusun bireyi, özgürlüğünü toplumun komünalitesinde yani daha işlevsel küçük topluluklar halindeki yaşamında bulur. Özgür ve demokratik komün, demokratik ulus bireyinin gerçekleştiği temel okuldur. Komünü olmayanın, bireyselliği de gerçekleşemez. Komünler son derece çeşitlidir ve toplumsal yaşamın banliyö, semt, şehir ,okul, fabrika komünleri, kooperatif, tarım ve ticari birliklerinde örgütlenerek kendi öz gücünü yaratır. Farklılıklara uygun olarak birey birden çok komünde yaşamını gerçekleştirebilir. Birey komüne karşı sorumluluğunu ahlaki olmanın temel ilkesi sayar. Komünün karar ve icra işlerini düzenlemek ve koordine etmek üzere komünler kendi koordinasyonunu görevlendirir. Bütün çalışmalarını komünüyle iç içe yürütür.

b. Meclisler

Toplumun temel yürütücü mekanizmalarıdır. Gençliğin söz, tartışma ve karar alma yeridir. Komünlerin birliği olan meclisler alan, saha gençlik örgütlenmeleridir. Gençlik toplumsal bir güç olarak politikaya, toplumsal inşaya ve yaşama öncelikle meclisler yoluyla katılır. Demokratik ulus boyutları temelinde ihtiyaçlara göre komisyonlar oluşturur ve komiteleşmeye giderler. Gençliğin özgür iradesiyle seçtiği üyelerden oluşur. Meclisler, demokratik işleyişi esas alır. Kendi koordinasyonlarını demokratik seçimle oluştururlar.

c. Ülke Meclisleri

Alan meclislerinin bölgesel örgütlenme birliğidir. Ülke meclisleri, alan çatı örgütlemesi ile bölgesel sorunların çözüm ortaklığını ve farklılığını ortaya çıkarır. Yerinden yönetim, kendini yönetme ve demokratik yaşamı geliştirme; gençlik sorunlarını bu eksende gündemleştirme ve çözüm geliştirme amaçlı örgütlenir. Merkeziyetçi ve tekçi tarzı engelleme ve bölge özgünlüklerinin özerk doğasını, demokratik iradesini geliştirme sorumluluğu vardır. Bu paralelde şehir ve alan meclislerinin delegasyonlarından ülke meclisleri oluşur. Ülke meclis koordinasyonu biçiminde örgütlenir. Ülke sorunlarının çözümü için mücadele ortaklığını geliştirir.

5.2. Komiteler

Meclisler bünyesinde oluşturulan komisyonlara denk örgütlenir. Bu temelde;

a. Sosyal Komite

Gençliğin sosyal alana dönük plan, proje ve örgütlülüğünün geliştirilmesinden sorumludur. Bunun için spor, inanç, sağlık vb. alanlardaki sorunları çözme, toplumsal üretimi geliştirme amaçlı projeler oluşturur ve uygular. İhtiyaçlara dayalı kurumlaşmalara gider. Eğitim, örgütleme ve eylemsellik faaliyetlerini yürütür. Yerel gençlik sorunlarını çözme amaçlı komün, meclis vb. örgütlenmeleri geliştirir.

b. Ekoloji Komitesi

Toplumsal ekolojik bilince dayalı örgütlü yapıların ve yaşamın geliştirilmesi için çalışmalar yürütür. Bu temelde ihtiyaca dayalı kurumlaşmalara gider. Kapitalist modernitenin yol açtığı insan-insan, insan- doğa çelişkisinin aşılması açısından demokratik ekolojik toplum projelerini geliştirir.

c. Hukuk Komitesi

Ahlaki ve politik toplum temelinde hukukun gerektirdiği toplumsal bilinç, aydınlanma ve örgütlemeleri geliştirmekten sorumludur. Bu temelde yerelden başlayarak toplumsal adaletin sağlanması temelinde adalet mekanizmalarını geliştirir. Hukuk mücadelesiyle gençliğin hukuk zemininde kendini savunma olanaklarını oluşturmasını sağlar.

d. Ekonomi Komitesi

Demokratik ulusun omurgası olarak ekonomik özerkliği ve komün ekonomisini en az toplumun öz savunması kadar gerekli görür ve esas alır. Demokratik ulusun ekonomik sistemi, toplumun ekonomi üzerinden yeniden denetim kurmasını esas alır. Ekonomik özerkliğin içeriği ne özel kapitalizmi ne de devlet kapitalizmini esas alır. Demokrasinin ekonomiye yansıma biçimi olarak ekolojik endüstriyi ve komün ekonomisini esas alır. Endüstriye, kalkınmaya, teknolojiye, işletme ve mülkiyete biçilen sınır ekolojik ve demokratik toplum olma sınırıdır. TCŞ ekonomi komitesi öncülüğünde komünal ekonomiyi güçlendirme temelinde kooperatifleşme ve ticari birlikler oluşturma çalışmalarını yürütür ve örgütler.

e. Kültür-Sanat Komitesi

Hem kurumsal hem de anlamsal olarak derin bir parçalanmayı ve zihniyet yitimini yaşadığı için, Kürt toplumu ancak “kültürel soykırım altındaki toplum” olarak tanımlanabilir. Kültür komitesi bu gerçekten hareketle kültürel soykırım karşısında kendisini aktif ve öz savunma temelinde örgütler ve Kürdistan kültürünün yeniden inşası ve yaşam bulması için mücadele yürütür.

f. Öz Savunma Komitesi

Öz savunma, ahlaki ve politik toplumun güvenlik politikasıdır. Kendini savunamayan toplumun ahlaki ve politik vasfı anlamını kaybeder. Toplum ya sömürgeleştirilmiştir, eriyip çürümektedir ya da direniştedir, ahlaki ve politik vasfını yeniden kazanmak ve işlerliğe kavuşturmak için mücadele eder. Öz savunma bu sürecin adıdır. Kendisi olmakta ısrar eden, sömürgeleşme ve her türlü tek taraflı dayatıcı bağımlılıkları reddeden toplum, bu tutumunu ancak öz savunma olanakları ve kurumlarıyla geliştirebilir. Öz savunmasız toplumlar sermaye ve iktidar tekellerince teslim alınmış ve sömürgeleştirilmiş toplumlardır. Demokratik toplum olmada ve varlığını sürdürmede tüm iktidar tekellerini, saldırılarını ve sömürülerini ortadan kaldıracak ölçüde öz savunma yapılanmasını ve eylemliliğini oluşturup işler halde tutmak şarttır.

g. Eğitim ve Akademiler Komitesi

Eğitim, toplum deneyimlerinin teorik ve pratik bilgiler halinde mensuplarına, özellikle gençliğe, özümsetme çabası olarak tanımlanabilir. Kapitalist modernitenin toplumu ve özelde de gençlik ve kadını, öz bilinçten uzaklaştırma politikalarına karşı gençliğin toplumsal yaşama özlü katılımı ve ideolojik saldırılara karşı ahlaki ve politik toplum paradigması temelinde derinleşmeyi sağlamak için akademiler, okul vb kurumlar aracılığıyla gençliği eğitir, toplumsal yaşama dahil eder. Ulus devletlerin soykırım ve asimilasyon politikası olarak uyguladığı eğitim sistemlerine karşı, öz savunma temelinde mücadele yürütür ve kurumlaşmalara gider.

h. Diplomasi Komitesi

Diplomasi, ulus devlet zihniyeti açısından, uluslar arasında yaşanan savaşlar öncesindeki faaliyet biçimlerini ifade eder. Demokratik ulus geleneğiyle toplumlar arasında daha çok barış ve dayanışmanın yaratıcı alış verişleri aracına dönüşen diplomasi, esas olarak sorunların çözümleri ile uğraşır. Demokratik ulus diplomasisi, savaşların değil barışın ve yararlı ilişkilerin aracıdır. Özellikle halklar arasındaki dostane ilişkilerin, karşılıklı yarar getiren süreçlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde önemli rol oynar. Ortak toplumsallıkların daha üst seviyede toplum sentezlerinin inşa gücüdür.

Madde 6:

SİSTEMİN YAPISI

6.1. TCŞ Kongresi

a) TCŞ’nin en yüksek karar organıdır. Kongre, iki yılda bir toplanır. Olağanüstü durumlarda Yürütme Kurulu yeterli sayıda delegenin kararıyla Kongreyi toplama kararı alır. Delegeler her örgütün temsili oranına göre seçimle belirlenir.

b) TCŞ Kongresi, TCŞ’nin faaliyetlerini değerlendirir, tüzüğünü gözden geçirir ve ideolojik-politik hattını kararlaştırır.

c) TCŞ Kongresi öncesi kendisine bağlı kurul, örgüt, meclis ve komünler gerekli toplantı, konferans ve kurultaylarını gerçekleştirirler.

e) TCŞ Kongresi, demokratik seçim ve demokratik yönetim esasına göre TCŞ Yürütme Kurulunu seçer.

f) TCŞ Kongresinde gerçekleşen tüm seçimler, delegelerin salt çoğunluk esasına dayanır.

g) TCŞ Kongresinde yapılan demokratik seçimler, kapalı oy-açık sayım sistemiyle yapılır.

6.2. Yürütme Kurulu

a) Kongrede belirlenen ideolojik, politik hattın uygulanmasını ve iki Kongre arasında yürütülen çalışmaları koordine eden ve yürüten organdır.

b) TCŞ Yürütme Kurulu, 51 kişiden oluşur ve Kongrede seçilir.

c) TCŞ Yürütme Kurulu, TCŞ Koordinasyonunu seçer.

d) Yürütme Kurulu, Kongreye karşı sorumludur. Kongreye faaliyet raporunu sunar.

e) Yürütme Kurulu, 2 ayda bir olağan toplantılarını gerçekleştirir. Gerekli gördüğünde olağanüstü toplanır.

f) Yürütme Kurulu, Koordinasyon üyelerini görevden alabilir ya da görevini değiştirip yerine yenisini seçebilir.

6.3. TCŞ Koordinasyonu

a) TCŞ Koordinasyonu, Eş Sözcülerini seçer. Çalışmalarını demokratik yönetim organı olarak yürütür.

b) TCŞ Koordinasyonu, örgütler ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlayarak demokratik ilkelere göre kararlarda ortaklaşmayı, karşılıklı bağımlılık ilkesi ile örgütlenmeyi esas alır.

c) TCŞ Koordinasyonu, TCŞ Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. Tüm örgüt, birlik, komün, meclis ve kurumlardaki çalışmaları takip eder ve denetler.

d) TCŞ Koordinasyonu, tüm bileşenlerine özgünlükleri ve ihtiyaçları doğrultusunda perspektif ve genelge hazırlar, önemli karar değişikliklerinde tüm bileşenlerinin görüşlerine başvurur.

e) TCŞ Koordinasyonu, yaşanan yönetim ihtiyaçlarını karşılama temelinde gerektiğinde yürütme yetkisi ile atama yapar.

Madde 7:

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

7.1. TCŞ bünyesinde yer alan her örgüt, dernek, komün, meclis ve birlikler kendi iç özgünlükleri çerçevesinde TCŞ tüzüğüne göre tüzük ve programlarını oluştururlar.

7.2. TCŞ iç işleyişinde demokratik katılım esastır. Tüm örgütlenmelerinde doğrudan demokrasiyi esas alır. uygulanmasında aciliyet olan ve karar alma mekanizmasının oluşturulmasının mümkün olmadığı hallerde atama usülü uygulanabilinir.

7.3. TCŞ örgütlenmesi içerisinde yer alan tüm örgütlerde yönetimler seçimle göreve gelir.

7.4.
Kararlarda ortaklaşma esas alınır.

7.5. Uygulamalarda tüm bileşenlerinin özgünlükleri gözetilir.

7.6. TCŞ örgütsel işleyişinde aleniyet ilkesi esas alınır.

7.7. TCŞ’ye bağlı tüm bileşenler çalışma ve faaliyetlerine ilişkin 2 ayda bir yapılacak Yürütme Kurulu toplantısına rapor sunar.

7.8.
TCŞ Yürütme Kurulu ve Koordinasyon toplantılarına katılamayacak bireyler, mazeretlerini sözlü ya da yazılı olarak zamanında toplantıya bildirirler. Mazeretsiz üst üste iki toplantıya katılmayan üyeler, disiplin ihlali yapmış olur. İlgili toplantı, birey ve/veya bireyler hakkında uygulamaya gider.

Madde 8:

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
– Bu tüzükte açıklık olmayan konularda AB Sözleşmesinin Dernekler ile ilgili olan bölümlerindeki ilgili mevzuatın Konfederasyonlar hakkındaki hükümleri uygulanır.